Home » 2016 » April » 03

Стрес

Pic shadow

   В съвременната наука терминът „стрес“ се използва минимум в три значения. Първо - понятието може да се определи като всеки външен стимул или събитие, което предизвиква у човек напрежение или възбуда. По-често се употребява като „стресор“ или „стрес-фактор“. Второ - стресът може да се отнесе към субективните реакции и с това значение то отразява вътрешно психическо състояние на напежение и възбуда, което се интерпретира като емоция, отбранителна реакция и процеси на преодоляване протичащи в самия човек. Такива процеси могат да съдействат развитието и усъвършенст ването на функционалните системи, а също и да предизвикат психическо напрежение. И трето – стресът може да бъде физическа реакция на организма за определено търсене или вредно въздействие. Функция на тези физически реакции, вероятно се явяват поддържането на поведенчески действия и психически процеси за преодоляване на състоянието.

   Стресът, също така се разглежд ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2016-04-03

Увереност в себе си.

Pic shadow

    Увереност в себе си. Да започнем от начало.

    Съществуват три основни причини за ниската самооценка. Първата – целият набор убеждения, представи и ценности, приети от родителите. Втората – уникален набор от упреци и порицания, придобити през годините в училище, започвайки от изказаните и лъжливи понятия, наложени от учителите и завършващи с разнообразни тестове за професионална годност и IQ-тестове. Третата причина обединява обединява религиозното възпитание с прекомерни акценти на чувство за вина и недостойност. Въпреки, че факторите, способстващи формирането на ниската сабооценка са много повече, тези трите са най-важните. В тази статия, ще разгледаме първата от тях.

   Общопризнат е фактът, че ниската самооценка на родителите много обуславя нашата собствена оценка. В голяма степен това се отнася за майката, защото с нея ние прекарваме тази част от нашия живот, когато сме особен ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2016-04-03